Poslanie

Cieľom týchto stránok je informovať o alternatívnych spôsoboch riešenia sporov. Hlavná pozornosť je venovaná mediácii, ktorú upravuje zákon č. 420/2004 Z.z.

Aký druh sporu je vhodný na mediáciu?

Mediáciou podľa uvedeného zákona je možné riešiť spory, ktoré vznikajú z:

  • obchodných záväzkových vzťahov (§ 261 Obchodného zákonníka)
  • občianskoprávnych vzťahov (§ 1 Občianskeho zákonníka)
  • rodinnoprávnych vzťahov (Zákon o rodine)
  • pracovnoprávnych vzťahov (§ 1 Obchodného zákonníka)

Zákon sa nevzťahuje na veci, ktoré sa prejednávajú v trestnom konaní. Pre túto oblasť platí osobitný zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch účinný od 1. januára 2004, ktorý ustanovuje výkon probácie a mediácie vo veciach, ktoré sa prejednávajú v trestnom konaní.

Potrebujete viac informácií?

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie, alebo chcete kontaktovať mediátora, pošlite Vašu požiadavku na mediator@pastucha.eu. Tu si môžete prevziať informačný leták o mediácii.