10 dôvodov pre mediáciu

Súdne konanie je náročné nielen z finančného a časového hľadiska, ale najmä z dôvodov zasahujúcich osobnú a emocionálnu stránku účastníkov. Z mnohých dôvodov, prečo uprednostniť mediáciu pred súdnym konaním Vám ponúkame niekoľko vybraných:

 1. Mediácia šetrí čas

  Mediáciu je možné začať už v priebehu niekoľkých dní po oslovení mediátora. Mediačné konanie sa podarí ukončiť spravidla po dvoch alebo troch mediačných stretnutiach, čo zvyčajne predstavuje niekoľko týždňov. V ideálnom prípade sa stany môžu dohodnúť už na prvom mediačnom stretnutí.

 2. Mediácia šetrí peniaze

  Hoci ani mediácia nie je zadarmo, náklady na mediačné konanie sú výrazne nižšie ako pri riešení sporu súdnou cestou. Navyše, ak sa už aj začalo súdne konanie, ale spor sa podarí urovnať mediáciou, vráti sa časť súdnych poplatkov (§ 15 zákona 420/2004 Z.z.).

 3. Mediáciou sa nezhoršujú vzťahy strán sporu

  Naopak, mediácia na rozdiel od súdneho sporu pomáha stranám sporu zachovať a dokonca ďalej rozvíjať doterajšie vzťahy. Mediácia tiež pomáha rozvíjať rešpekt k názorom a postojom iných ľudí.

 4. Mediácia je dobrovoľná

  K účasti na mediácii nie je možné žiadnu zo strán prinútiť, preto súhlas s účasťou na mediačnom konaní dáva nádej, že strany majú naozajstný záujem svoj spor vyriešiť čo najrýchlejšie a bez zbytočných strát.

 5. Mediácia je neformálna

  Mediácia je v porovnaní so súdnym konaním menej formálna, čo vyplýva nielen z postavenia mediátora, ale aj zo samotnej podstaty mediácie, najmä jej dobrovoľnosti.

 6. Mediácia je dôverná

  Všetci účastníci mediačného konania (teda rovnako mediátor aj strany sporu) sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s predmetom mediácie.

 7. Mediáciu máte pod kontrolou

  Mediácia má svoje zaužívané pravidlá a postupy, ale priebeh konkrétneho mediačného konania ovplyvňujú strany konania podľa svojich potrieb.

 8. Mediátor sa zameriava na záujmy strán sporu, nie na právne aspekty sporu

  Mediátor nie je sudca, nerozhoduje o vine či nevine, ale vytvára podmienky na nájdenie riešenia prijateľného pre všetky strany sporu. V prípade potreby môžu strany sporu svoje stanoviská konzultovať so svojimi právnymi zástupcami, alebo sa nimi nechať zastupovať.

 9. Mediáciu je možné použiť aj keď už začalo súdne konanie

  To, že sa už začalo súdne konanie nie je prekážkou mediácie a hoci to nie je jeho povinnosťou, sudca by mal odporučiť účastníkom súdneho konania pokúsiť sa vyriešiť spor mediáciou. Napokon, ak bude mediácia neúspešná, sa v krajnom prípade vždy môžete na súd vrátiť.

 10. Mediácia naozaj funguje

  Skúsenosti z krajín, kde je mediácia bežnou súčasťou života potvrdzujú, že vysoké percento prípadov, ktoré sa dostanú na mediáciu končí dohodou. Aj v prípadoch, ktoré sa neskončili úspechom, sa strany sporu v prevažnej miere vyjadrili, že ak v budúcnosti budú mať spor, pokúsia sa ho riešiť mediáciou.