Čo je mediácia

Mediácia je proces, v ktorom nezainteresovaná tretia strana - mediátor - pomáha účastníkom sporu nájsť vzájomne prijateľné riešenie ich sporu. Mediácia je dobrovoľná a tiež dôverná.

Mediácia ako spôsob riešenia konfliktov sa používa v prípadoch, keď obe strany sú už v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby. Jednou z podmienok je, že tretia strana nie je v konflikte zainteresovaná a strany nechcú, aby tretia strana autoritatívne rozhodovala o ich spore. To znamená, že pri mediácii, nie ste pasívnym účastníkom a nečakáte, ako rozhodne nejaká tretia strana, ale sami aktívne hľadáte spôsob urovnania sporu.

Na rozdiel od súdneho konania sa teda nehľadá na čej strane je právo, kto má pravdu a kto nie, ale hľadá sa vzájomne akceptovateľná dohoda. Mediácia teda nie je ani náhradou za právnu radu. Mediátor nemôže radiť iba niektorej zo strán, lebo by tým porušil zásadu nestrannosti.

Výsledkom úspešného mediačného konania je vzájomná dohoda strán, ktorá musí mať písomnú formu (§ 15 zákona č. 420/2004 Z.z.). Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

  • spísaná vo forme notárskej zápisnice,
  • schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

Mediácia, resp. výkon činnosti mediátora je podľa §4 zákona č. 420/2004 Z.z. podnikaním, obvyklé ceny za mediáciu sú uvedené v cenníku mediácie.