Ako prebieha mediácia

Hoci je mediácia menej formálna ako súdny proces, má tiež svoje zaužívané pravidlá a postupy. Čo teda môžete očakávať, ak máte záujem riešiť svoj spor mediáciou?

Ako prvý krok kontaktujte mediátora, ktorý posúdi, či je spor vhodný na mediáciu. Ak áno, mediátor osloví všetky strany sporu a pozve ich na mediačné stretnutie, ktorého priebeh je spravidla nasledovný:

  • V úvodnej časti mediátor vysvetlí princípy mediácie, priebeh mediačného procesu a svoju úlohu. Mal by zdôrazniť dobrovoľnosť mediácie, nestrannosť mediátora a dôvernosť všetkých informácií, ktoré sa strany a mediátor v priebehu mediácie dozvedia. Dôležité je, aby sa strany sporu na osobe mediátora zhodli a mediátor túto úlohu prijal. Dohodnú sa vzájomne pravidlá komunikácie a určí sa očakávaná dĺžka mediačného stretnutia. Tiež sa dohodne výška a spôsob platby finančnej odmeny mediátora. Napokon mediátor spíše Dohodu o riešení sporu mediáciou, ktorú spoločne so všetkými stranami sporu podpíše.

  • Potom dostane každá strana neprerušovaný čas na vysvetlenie svojho pohľadu na predmet sporu. Cieľom ale nie je hľadať príčiny sporu alebo vinníka, ale vytvorenie bezpečnej situácie, v ktorej každý účastník sporu môže prejaviť svoje chápanie a prežívanie sporu. Na záver tejto časti mediátor preformuluje neutrálnym spôsobom vypočuté stanoviská tak, aby vytvoril podmienky pre hľadanie riešenia.

  • V ďalšom priebehu sa snažia strany spory prostredníctvom vzájomnej komunikácie o pochopenie názorov a postojov protistrany a hľadajú vzájomne prijateľné riešenie. Mediátor nikoho neobviňuje, nesúdi, nerozhoduje, kto má pravdu a kto nie, ani nerobí žiadne rozhodnutia, čo by mali strany robiť. Pomáha účastníkom mediačného stretnutia otvorene diskutovať problém a identifikovať vhodné riešenie. Ak na prvom mediačnom stretnutí nenájdu strany spoločne prijateľné riešenie, ale sú ochotné pokračovať v hľadaní, mediačné stretnutie sa ukončí a účastníci si dohodnú termín ďalšieho stretnutia.

  • Ak napokon nájdu strany sporu riešenie, ktoré im vzájomne vyhovuje, spíše mediátor Dohodu o vyriešení sporu, ktorú podpíšu strany sporu aj mediátor. Podpisom dohody je proces mediácie ukončený a úloha mediátora končí.

Takto spísaná dohoda zaväzuje strany plniť povinnosti ku ktorým sa v nej zaviazali. Zároveň býva vhodné poistiť si naplnenie dohody napríklad spísaním záväzkov strán vo forme notárskej zápisnice, alebo schválením dohody vo forme zmieru pred orgánmi, ktorých súdny výkon zákon pripúšťa.