Cenník mediácie

Mediácia je v zmysle § 4, ods. 1 zákona č.420/2004 Z.z. podnikaním. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ceny mediácie odporúčané Slovenskou komorou mediátorov.

Oblasť Príklad predmetu sporu Cena
Nekomerčná
 • susedské spory, rodinné spory
 • partnerské spory, rozvody a starostlivosť o deti
 • komunitné spory, etnické problémy
 • hodinová sadzba - 30 €/hodinu
Komerčná
 • obchod, pracovno-právny vzťah, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, vzťahy spoluvlastníkov, konkurz, exekúcia, iné medzi firemné vzťahy, vnútro firemné problémy finančné operácie,
 • majetok, dedičstvo, rozvod - bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • spory, kde nie je možné vyčísliť hodnotu a spory s vyčíslenou hodnotou do 3 300 € - hodinová sadzba 130 €/hodinu
 • spor od 3 301 do 6 600 € - 10 % z hodnoty
 • spor od 6 601 do 16 500 € - 7 % z hodnoty
 • spor od 16 501 do 33 300 € - 5 % z hodnoty
 • spor od 33 301 do 66 300 € - 2 % z hodnoty
 • spor nad 66 301 € - 1 % z hodnoty
Štátna sféra
 • problém medzi štátnymi organizáciami
 • pracovno-právne spory v štátnej sfére (štátne školstvo, zdravotníctvo a pod.).
 • spory, kde nie je možné vyčísliť hodnotu a spory s vyčíslenou hodnotou do 3 300 € - hodinová sadzba 30 €/hodinu
 • spor od 3 301 do 6 600 € - 10 % z hodnoty
 • spor od 6 601 do 16 500 € - 7 % z hodnoty
 • spor od 16 501 do 33 300 € - 5 % z hodnoty
 • spor od 33 301 do 66 300 € - 2 % z hodnoty
 • spor nad 66 301 € - 1 % z hodnoty