Kto je mediátor

Mediátor je nestranná tretia osoba, ktorá v procese mediácie uľahčuje komunikáciu medzi stranami sporu. Mediátor pomáha vytvoriť bezpečné prostredie v ktorom môžu zúčastnené strany otvorene diskutovať svoj spor pri vzájomnom rešpektovaní odlišností a názorov druhej strany. Mediátor napomáha stranám vzájomne pochopiť prečo spor vznikol, hľadať a rozvíjať alternatívy riešenia s cieľom dosiahnuť vzájomne akceptovateľnú dohodu.

Mediátorom podľa §3 zákona 420/2004 Z.z. môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá funkciu mediátora prijme. Zákon ďalej stanovuje podmienky, ktoré musí mediátor splniť, aby bol do zoznamu zapísaný.

Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, poučiť osoby zúčastnené na mediácii, o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácii o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobám zúčastneným na mediácii možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.

Z podstaty mediácie vyplýva, že mediátor nemusí byť právnik, dôležité sú najmä jeho komunikačné zručnosti a schopnosť vytvárať atmosféru spolupráce. Mediátor je odborník na proces, nie na predmet sporu. Každý mediátor však musí v rámci odbornej prípravy absolvovať výučbu o základoch právneho poriadku, pokiaľ nemá právnické vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa.